به نام خدا

4771 orig8 شناسایی رگهای دست با این اسکنر

محققان  سوئدی جدیدا یک اسکن مخصوصی برای تشخیص هویت انسان  با استفاده از رگ‌های وریدی درست  کرده اند.

4772 orig2 شناسایی رگهای دست با این اسکنر
010609poster t6072 شناسایی رگهای دست با این اسکنر